Tillfälliga inre gränskontroller inom Schengenområdet

Stickprovskontroller vid gränsen mellan Danmark och Tyskland i december 2008.

Tillfälliga inre gränskontroller inom Schengenområdet kan införas vid en inre gräns – en gräns mellan två Schengenländer – om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat inom Schengenområdet. Möjligheten för Schengenländerna att tillfälligt återinföra gränskontroller vid en inre gräns regleras av Schengenkodexen. Enligt kodexen får inre gränskontroller endast införas som en sista utväg, och de får kvarstå endast så länge som det är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.[1]

Fram till 2015 var de vanligaste orsakerna till inre gränskontroller olika evenemang som krävde höjd säkerhet, till exempel politiska toppmöten och stora sportevenemang. Sedan dess har de flesta inre gränskontroller istället införts till följd av flyktingkrisen 2015 och covid-19-pandemin. I det senare fallet införde de flesta medlemsstater för första gången även omfattande reserestriktioner med hänsyn till folkhälsa, i enlighet med särskilda bestämmelser i Schengenregelverket och rörlighetsdirektivet.

Historia

Se även: Europeiska unionens historia

Möjligheten att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet skapades redan genom Schengenkonventionen, som undertecknades den 19 juni 1990 och blev fullt tillämplig den 26 mars 1995. Medan konventionen föreskrev som huvudregel att alla gränskontroller vid de inre gränserna skulle avskaffas tillät den medlemsstaterna att i undantagsfall återinföra gränskontroller tillfälligt om den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten krävde det.[2] Den 20 december 1995 antog Verkställande kommittén mer detaljerade bestämmelser om olika förfaranden för att införa inre gränskontroller: ett för planerat införande och ett annat för omedelbart införande. I inget av fallen fastställdes dock några tidsgränser eller specifika beskrivningar av de tillåtna omständigheterna för att medlemsstaterna skulle få använda sig av förfarandena, vilket i praktiken lämnade stort utrymme åt medlemsstaterna själva att tolka bestämmelserna.[3] Till exempel använde Frankrike bestämmelserna under slutet av 1990-talet för att återinföra gränskontroller vid landgränserna mot Belgien och Luxemburg med hänvisning till Nederländernas liberala narkotikapolitik, som den franska regeringen ansåg äventyrade den inre säkerheten.[4] Under 2001 enades Europeiska unionens råd om att politiska toppmöten, till exempel Europeiska rådets sammanträden, och terroristattacker skulle anses vara giltiga skäl för att införa inre gränskontroller,[5][6][7] men medlemsstaterna hade fortfarande möjlighet att själva definiera andra giltiga skäl.

Genom Schengenkodexen, som antogs av Europaparlamentet och rådet den 15 mars 2006 och trädde i kraft den 13 oktober 2006, ersattes de tidigare bestämmelserna om inre gränskontroller. De nya bestämmelserna var mer detaljerade än tidigare och satte för första gången upp vissa tidsramar för de inre gränskontrollernas tillåtna längd.[8] De lämnade dock fortfarande visst utrymme för medlemsstaterna själva att tolka de giltiga skälen för att få införa gränskontroller. I april 2011 stoppade Frankrike ett tåg med nordafrikanska migranter som hade fått visum i Italien efter ankomst där över Medelhavet. Detta ledde till en dispyt mellan Frankrike och Italien om tolkningen av Schengenregelverket,[9] och krav på Europeiska kommissionen att föreslå ändringar av Schengenkodexen för att ge medlemsstaterna ökad möjlighet att införa inre gränskontroller.[10][11] Mot bakgrund av detta presenterade kommissionen ett lagförslag om förbättrad förvaltning av Schengensamarbetet, dels genom införandet av en ny utvärderings- och övervakningsmekanism, dels genom nya bestämmelser om inre gränskontroller. I motsats till vad Frankrikes och Italiens regeringar hade förespråkat innebar det nya lagförslaget dock att regelverket om införande av inre gränskontroller stramades upp ytterligare.[12] Lagförslaget trädde i kraft 2013 efter att ha godkänts av Europaparlamentet och rådet, och innefattade även ett tredje förfarande för införande av inre gränskontroller vid hot mot Schengenområdets funktionssätt.[13] De nya bestämmelserna kodifierades i Schengenkodexen under 2016,[14] utan några större innehållsmässiga ändringar.

Flyktingkrisen och covid-19-pandemin

Tillfälliga inre gränskontroller mellan Slovakien och Österrike i mars 2020.

I samband med flyktingkrisen 2015 drabbades Schengenområdet av sin dittills största kris. Dessförinnan hade inre gränskontroller införts mestadels i samband med enskilda politiska toppmöten och stora sportevenemang. Flyktingkrisen ledde till att ett antal medlemsstater återinförde gränskontroller vid sina inre gränser; Tyskland, Österrike och Slovenien i mitten av september 2015, Ungern i oktober 2015, Sverige och Norge i november 2015 och Danmark i januari 2016. Till följd av terrordåden i Paris i november 2015 införde även Frankrike inre gränskontroller. Medan Slovenien och Ungern avskaffade sina gränskontroller senare under 2015 behöll Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike sina. I maj 2016 antog Europeiska unionens råd ett beslut om att tillåta dessa medlemsstater att förlänga sina inre gränskontroller i ytterligare ett halvår,[15] vilket senare förlängdes i tre omgångar till totalt ett och ett halvt år i enlighet med Schengenkodexens förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt.[16][17][18] Under 2017 rekommenderade Europeiska kommissionen alla medlemsstater att stärka det gränsöverskridande polissamarbetet och poliskontrollerna vid framför allt stora transportleder, även vid gränsområdena, för att slutligen möjliggöra ett avskaffande av de inre gränskontrollerna.[19][20] De berörda medlemsstaterna fortsatte dock med sina inre gränskontroller och kringgick Schengenkodexens tidsgränser genom att i formell mening förnya kontrollerna var sjätte månad som om de vore helt nya kontroller. I september 2017 föreslog kommissionen ett nytt förfarande för att tillåta medlemsstaterna att vid terrorhot införa inre gränskontroller under en längre period,[21] ett förslag som dock blockerades av Europaparlamentet,[22] som istället ville begränsa möjligheten för medlemsstaterna att införa inre gränskontroller.[23]

I mars 2020 drabbades Schengenområdet av sin nästa stora kris, denna gång till följd av covid-19-pandemin. Detta ledde till att nästan alla medlemsstater tillfälligt återinförde gränskontroller vid sina inre gränser, i vissa fall även med olika typer av reserestriktioner.[24][25][26] I juli 2020 hade de flesta medlemsstater upphävt de inre gränskontrollerna och återgått till öppna gränser inom Schengenområdet, dock i många fall fortfarande med särskilda krav på karantän och testning vid gränsöverskridande resor. Under början av 2021 införde flera medlemsstater inre gränskontroller på nytt till följd av ökad smittspridning, men i mitten av 2021 hade de flesta av dessa åter tagits bort.

Förfaranden vid tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna

Enligt Schengenkodexen kan en medlemsstat inom Schengenområdet tillfälligt återinföra gränskontroller vid alla eller delar av sina inre gränser om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Det får dock endast ske som en sista utväg, och gränskontrollerna får kvarstå endast så länge som det är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.[27] Vid införande av inre gränskontroller får vissa delar av Schengenkodexens bestämmelser för de yttre gränserna tillämpas.[28] Inre gränser med tillfälliga gränskontroller är dock inte att betrakta som yttre gränser,[29][30] till exempel får vissa bestämmelser för de yttre gränserna, såsom stämpling av pass, inte tillämpas.[31]

Ett införande av inre gränskontroller får endast ske enligt de kriterier och förfaranden som finns uppställda i Schengenkodexen. Det är möjligt för en medlemsstat att förlänga sina inre gränskontroller, men även detta måste ske i enlighet med kodexens bestämmelser.[27] Vid både införande och förlängning av inre gränskontroller måste medlemsstaten i fråga bedöma i vilken utsträckning gränskontrollerna bidrar till att faktiskt avhjälpa det allvarliga hotet och om åtgärden står i proportion till hotets omfattning. Nyttan av gränskontrollerna måste även vägas mot de negativa effekter som de kan få på den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet.[32]

Beroende på omständigheterna kan medlemsstaterna använda sig av tre olika förfaranden för att införa inre gränskontroller. Varje förfarande är förknippat med vissa villkor för hur införandet ska gå till, hur gränskontrollerna kan förlängas och hur länge de får pågå som längst.[33]

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna ska informera Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om alla skäl som kan utlösa inre gränskontroller.[34] Inom fyra veckor från att inre gränskontroller har upphävts måste den berörda medlemsstaten översända en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om genomförandet av kontrollerna. Kommissionen måste även minst en gång om året översända en rapport till Europaparlamentet och rådet om Schengenområdets funktionssätt, som även ska inkludera en förteckning över alla beslut om inre gränskontroller som fattats av medlemsstaterna under det gångna året.[35] Kommissionen ansvarar tillsammans med respektive medlemsstat för att även hålla allmänheten informerad om införandet av inre gränskontroller.[36]

Förfaranden för att införa tillfälliga inre gränskontroller
Orsak Förfarande Startperiod Förnyelseperioder Maximal total tid
Förutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten Medlemsstaten meddelar övriga medlemsstater samt kommissionen minst fyra veckor, eller kortare om oundvikligt, innan införandet av de inre gränskontrollerna 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet väntas kvarstå 30 dagar 6 månader
Oförutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som kräver omedelbara åtgärder Medlemsstaten meddelar övriga medlemsstater och kommissionen snarast efter införandet av de inre gränskontrollerna 10 dagar 20 dagar 2 månader
Exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet Medlemsstaten bemyndigas av rådet på förslag av kommissionen att införa inre gränskontroller 6 månader 6 månader 2 år

Förfarande vid planerat införande av inre gränskontroller

I situationer då ett allvarligt hot kan förutses, till exempel vid politiska toppmöten och stora sportevenemang, kan inre gränskontroller införas under en period av upp till 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet väntas kvarstå, om det överstiger 30 dagar. Om det allvarliga hotet kvarstår efter denna period kan de inre gränskontrollerna förlängas i perioder av högst 30 dagar i taget i upp till totalt sex månader.[1][27]

En medlemsstat måste som regel informera övriga medlemsstater och kommissionen minst fyra veckor innan ett planerat införande av inre gränskontroller. Endast i undantagsfall, om skälen till införandet blir kända med kortare varsel, kan denna tidsgräns frångås, och övriga medlemsstater och kommissionen informeras med kortare framförhållning. Medlemsstaten i fråga måste lämna utförliga uppgifter om bland annat de bakomliggande skälen för gränskontrollerna, omfattningen av dem och namnen på de godkända gränsövergångsställena vid de berörda gränsavsnitten. Kommissionen och de andra medlemsstaterna har möjlighet att avge yttranden om de planerade gränskontrollerna. Därefter sker ett samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen minst tio dagar innan gränskontrollerna införs med syfte att bland annat planera möjliga samarbeten för det praktiska genomförandet.[37]

Förfarande vid omedelbart införande av inre gränskontroller

I situationer då det krävs ett omedelbart införande av inre gränskontroller, till exempel vid en terroristattack, kan inre gränskontroller införas under en period av högst tio dagar, utan att övriga medlemsstater eller kommissionen informeras i förväg. Den berörda medlemsstaten måste i en sådan situation informera övriga medlemsstater och kommissionen omedelbart efter att de inre gränskontrollerna har införts. Om det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten kvarstår efter den första tiodagarsperioden, kan den berörda medlemsstaten förlänga de inre gränskontrollerna i perioder av högst 20 dagar i taget i upp till totalt två månader.[1][38]

Särskilt förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt

Vid exceptionella omständigheter som riskerar det övergripande funktionssättet för Schengenområdet till följd av ihållande allvarliga brister i kontrollen av de yttre gränserna kan Europeiska unionens råd på förslag av kommissionen anta en rekommendation om att en eller flera medlemsstater ska införa inre gränskontroller under en period av högst sex månader. Om de exceptionella omständigheterna kvarstår kan rådet anta ytterligare upp till tre rekommendationer som förlänger gränskontrollerna med högst sex månader i taget i upp till totalt två år.[1][39] När rådet antar dessa rekommendationer måste det göra en bedömning som även tar hänsyn till bland annat gränskontrollernas ändamålsenlighet och hur de påverkar den fria rörligheten för personer. Förfarandet får endast användas som en sista utväg när alla andra möjligheter har uttömts, inklusive möjligheten att placera ut europeiska gränskontrollenheter genom Frontex. Det är i slutändan upp till varje berörd medlemsstat att fatta beslut om att införa inre gränskontroller mot bakgrund av rådets rekommendationer.[40]

Hittills har detta förfarande använts endast vid ett tillfälle, nämligen i samband med flyktingkrisen 2015, då Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike rekommenderades av rådet att införa gränskontroller i totalt ett och ett halvt år till följd av brister i kontrollen av de yttre gränserna i Grekland.[15][16][17][18]

Pågående och tidigare inre gränskontroller

  Medlemsstater utan inre gränskontroller
  Medlemsstater med pågående tillfälliga inre gränskontroller

Nedan återfinns alla inre gränskontroller som anmälts av de nationella regeringarna till Europeiska unionens råd och/eller Europeiska kommissionen sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999.[1] I många fall sker de inre gränskontrollerna endast partiellt i form av stickprov eller under kortare perioder än de som anmälts. Medlemsstaterna ska enligt Schengenkodexen utföra gränskontrollerna på ett så begränsat sätt som möjligt.

Totalt sju medlemsstater har för tillfället inre gränskontroller. Fem medlemsstater – Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike – har inre gränskontroller sedan flyktingkrisen 2015, huvudsakligen motiverat utifrån terrorhot och situationen vid de yttre gränserna. Även Frankrike har inre gränskontroller sedan terrordåden i Paris i november 2015, huvudsakligen motiverat utifrån terrorhot men även bland annat situationen vid de yttre gränserna. Tjeckien har också inre gränskontroller sedan slutet av september 2022 på grund av omfattande sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare. Dessa länder har dock i de flesta fall infört inre gränskontroller endast vid delar av sina inre gränser.

Flera medlemsstater har undvikit de tidsgränser som anges i Schengenkodexen genom att förnya de inre gränskontrollerna var sjätte månad som om de vore helt nya kontroller. Det var fram till april 2022 oklart om detta tillvägagångssätt var förenligt med Schengenkodexen. Europeiska kommissionen hade möjlighet att pröva lagenligheten av sådana kontroller genom att väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen, men kommissionen avstod från att få frågan prövad.[41] I en icke-bindande resolution från den 30 maj 2018 förklarade däremot Europaparlamentet dessa gränskontroller oförenliga med Schengenregelverket.[42] Parlamentet upprepade denna hållning i en resolution den 8 juli 2021.[43][44] I oktober 2020 begärde en österrikisk domstol ett förhandsavgörande av EU-domstolen om just huruvida det är förenligt med Schengenkodexen att en medlemsstat upprepade gånger förlänger sina inre gränskontroller så att den totala längden överskrider de uttryckligen tillåtna tidsgränserna.[45][46][47] Den 26 april 2022 konstaterade EU-domstolen att en återupprepad förlängning av inre gränskontroller, så att de överskrider de uttryckligen tillåtna tidsgränserna, är oförenligt med Schengenkodexen, såvida det inte handlar om ett helt nytt hot som uppstår i anslutning till det ursprungliga hotet.[48][49][50][51][52] Trots detta förlängde de berörda medlemsstaterna sina gränskontroller i maj 2022 för ytterligare en sexmånadersperiod,[53][54] vilket kritiserades av bland annat företrädare för Slovenien som ansåg att de österrikiska gränskontrollerna mot Slovenien var omotiverade.[55][56][57] I mitten av maj 2022 lämnade regeringarna i Danmark och Österrike över kompletterande meddelanden till Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen där de lade till nya skäl för sina gränskontroller i syfte att få gränskontrollerna förenliga med EU-domstolens dom.[58][59] I oktober 2022 beslutade Danmark, Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att fortsätta förlänga sina inre gränskontroller, men nu med kompletterande motiveringar i syfte att följa EU-domstolens dom. Den slovenska regeringen kritiserade återigen de österrikiska inre gränskontrollerna för att sakna tillräcklig grund och strida mot Schengenkodexen.[60][61]

Typ av förfarande för införande av tillfälliga inre gränskontroller
 
Förfarande vid planerat införande av inre gränskontroller
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå om varaktigheten överstiger 30 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder av högst 30 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst sex månader. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen minst fyra veckor i förväg eller inom en kortare tidsfrist om så är nödvändigt.
 
Förfarande vid omedelbart införande av inre gränskontroller
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst 10 dagar. Gränskontrollerna får förlängas i förnybara perioder av högst 20 dagar i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, gälla i högst två månader. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen omedelbart.
 
Särskilt förfarande vid hot mot Schengenområdets funktionssätt
Tillfälliga inre gränskontroller får införas under en period av högst ett halvår efter rekommendation av Europeiska unionens råd, som beslutar på förslag av Europeiska kommissionen. Gränskontrollerna får förlängas, efter rekommendation av rådet, i förnybara perioder av högst ett halvår i taget. Gränskontrollerna får totalt sett, med förlängningarna inräknade, förnyas tre gånger och gälla i högst två år. Införandet av de inre gränskontrollerna ska meddelas övriga medlemsstater, Europaparlamentet och kommissionen i förväg.
 
Pågående eller kommande inre gränskontroller
Medlemsstat
Påbörjat Avslutat[62] Huvudorsak Berörda gränsavsnitt (kan variera över tiden) Ref. (dok.nr.)
143 Tjeckien Tjeckien
2022-09-29 2022-12-26 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Slovakien
2022-09-29 kl. 00.00 2022-10-08 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 13014/22
2022-10-09 kl. 00.00 2022-10-28 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 13043/22
2022-10-29 kl. 00.00 2022-11-12 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 14296/22
2022-11-13 kl. 00.00 2022-12-12 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 14296/22
2022-12-13 kl. 00.00 2022-12-26 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 15895/22
142 Österrike Österrike
2022-09-29 2022-12-26 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Slovakien
2022-09-29 kl. 00.00 2022-10-08 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 13009/22
2022-10-09 kl. 00.00 2022-10-28 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 13503/22
2022-10-29 kl. 00.00 2022-11-12 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 14268/22
2022-11-13 kl. 00.00 2022-12-12 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 14411/22
2022-12-13 kl. 00.00 2022-12-26 kl. 24.00 Sekundär förflyttning av tredjelandsmedborgare Landgränsen mot Slovakien 15975/22
141 Spanien Spanien
2022-06-22 2022-07-02 Högnivåmöte Alla inre landgränser samt vissa inre luft- och sjögränser
2022-06-22 kl. 00.00 2022-07-02 kl. 24.00 Nato-möte Alla inre landgränser samt vissa inre luft- och sjögränser 9489/22
140 Tyskland Tyskland
2022-06-13 2022-07-03 Högnivåmöte Alla inre gränser
2022-06-13 kl. 00.00 2022-07-03 kl. 24.00 G7-möte Alla inre gränser 10993/22
139 Estland Estland
2022-03-03 2022-05-24 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Lettland
2022-03-03 kl. 15.00 2022-03-13 kl. 15.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Landgränsen mot Lettland 6893/22
2022-03-13 kl. 15.00 2022-04-01 kl. 24.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Landgränsen mot Lettland 7173/22
2022-04-02 kl. 00.00 2022-04-21 kl. 24.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Landgränsen mot Lettland 8672/22
2022-04-22 kl. 00.00 2022-05-21 kl. 24.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Landgränsen mot Lettland 8346/22
2022-05-22 kl. 00.00 2022-05-24 kl. 24.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Landgränsen mot Lettland 9479/22
138 Finland Finland
2021-12-28 2022-01-31 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2021-12-28 kl. 15.00 2022-01-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5020/22
2022-01-17 kl. 00.00 2022-01-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5345/22
137 Italien Italien
2021-10-27 2021-11-01 Högnivåmöte Alla inre gränser
2021-10-27 kl. 22.00 2021-11-01 kl. 13.00 G20-möte Alla inre gränser 13324/21
136 Island Island
2021-03-18 2021-06-15 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2021-03-18 kl. 00.00 2021-03-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7185/21
2021-03-28 kl. 00.00 2021-04-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7454/21
2021-04-17 kl. 00.00 2021-05-06 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8079/21
2021-05-07 kl. 00.00 2021-05-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8707/21
2021-05-17 kl. 00.00 2021-06-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8922/21
135 Tyskland Tyskland
2021-02-14 2021-04-14 Hot mot folkhälsan Alla land- och luftgränser mot Tjeckien och alla luftgränser mot Österrike
2021-02-14 kl. 00.00 2021-02-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla land- och luftgränser mot Tjeckien och alla luftgränser mot Österrike 6248/21
2021-02-24 kl. 00.00 2021-03-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla land- och luftgränser mot Tjeckien och alla luftgränser mot Österrike 6447/21
2021-03-04 kl. 00.00 2021-03-17 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla land- och luftgränser mot Tjeckien och alla luftgränser mot Österrike 6892/21
2021-03-18 kl. 00.00 2021-03-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla land- och luftgränser mot Tjeckien och alla luftgränser mot Österrike 7135/21
2021-04-01 kl. 00.00 2021-04-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Tjeckien 7514/21
134 Spanien Spanien
2021-01-31 2021-05-01 Hot mot folkhälsan Landgränsen mot Portugal
2021-01-31 kl. 01.00 2021-02-10 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 5785/21
2021-02-10 kl. 01.00 2021-03-01 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 6128/21
2021-03-01 kl. 01.00 2021-03-16 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 6327/21
2021-03-16 kl. 01.00 2021-03-31 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 7080/21
2021-03-31 kl. 01.00 2021-04-06 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 7080/21
2021-04-06 kl. 01.00 2021-04-16 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 7565/21
2021-04-16 kl. 01.00 2021-05-01 kl. 01.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Portugal 7946/21
133 Portugal Portugal
2021-01-31 2021-04-30 Hot mot folkhälsan Alla gränser mot Spanien
2021-01-31 kl. 00.00 2021-02-09 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 5864/21
2021-02-10 kl. 00.00 2021-03-01 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 6251/21
2021-03-02 kl. 00.00 2021-03-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 6576/21
2021-03-17 kl. 00.00 2021-03-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 7264/21
2021-04-01 kl. 00.00 2021-04-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 7632/21
2021-04-16 kl. 00.00 2021-04-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 8165/21
132 Belgien Belgien
2021-01-27 2021-04-18 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2021-01-27 kl. 00.00 2021-02-05 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5740/21
2021-02-06 kl. 00.00 2021-02-25 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6006/21
2021-02-26 kl. 00.00 2021-03-17 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6577/21
2021-03-18 kl. 00.00 2021-03-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7136/21
2021-03-27 kl. 00.00 2021-04-01 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7136/21
2021-04-02 kl. 00.00 2021-04-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7561/21
131 Österrike Österrike
2021-01-09 2021-05-21 Hot mot folkhälsan Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien
2021-01-09 kl. 00.00 2021-01-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 5148/21
2021-01-19 kl. 00.00 2021-02-07 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 5389/21
2021-02-08 kl. 00.00 2021-02-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 5997/21
2021-02-28 kl. 00.00 2021-03-29 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 6448/21
2021-03-30 kl. 00.00 2021-04-28 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 7420/21
2021-04-29 kl. 00.00 2021-05-21 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Slovakien och Tjeckien 9137/21
130 Ungern Ungern
2020-09-01 2021-06-22 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-09-01 kl. 00.00 2020-09-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 10350/20
2020-10-01 kl. 00.00 2020-10-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 10900/20
2020-10-31 kl. 00.00 2020-11-29 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 12444/20
2020-11-30 kl. 00.00 2020-12-29 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 13563/20
2020-12-30 kl. 00.00 2021-01-28 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 14344/20
2021-01-29 kl. 00.00 2021-02-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5735/21
2021-02-28 kl. 00.00 2021-03-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6575/21
2021-03-16 kl. 00.00 2021-03-21 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7028/21
2021-03-22 kl. 00.00 2021-03-28 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7265/21
2021-03-29 kl. 00.00 2021-04-07 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7457/21
2021-04-08 kl. 00.00 2021-04-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7702/21
2021-04-19 kl. 00.00 2021-05-22 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7942/21
2021-05-23 kl. 00.00 2021-06-22 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 9129/21
129 Frankrike Frankrike
2020-05-01 2022-10-31 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-05-01 kl. 00.00 2020-10-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7138/1/20
2020-11-01 kl. 00.00 2021-04-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 11479/20
2021-05-01 kl. 00.00 2021-10-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7600/21
2021-11-01 kl. 00.00 2022-04-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 12472/21
2022-05-01 kl. 00.00 2022-10-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7975/22
128 Island Island
2020-04-24 2020-06-22 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-04-24 kl. 00.00 2020-05-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7724/20
2020-05-04 kl. 00.00 2020-05-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7724/20
2020-05-15 kl. 00.00 2020-06-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8050/20
2020-06-04 kl. 00.00 2020-06-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8616/20
2020-06-16 kl. 00.00 2020-06-22 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8845/20
127 Slovakien Slovakien
2020-04-08 2020-06-26 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-04-08 kl. 00.00 2020-04-17 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7312/20
2020-04-18 kl. 00.00 2020-05-07 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7412/20
2020-05-08 kl. 00.00 2020-05-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7907/20
2020-05-28 kl. 00.00 2020-06-10 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8376/20
2020-06-11 kl. 00.00 2020-06-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Polen samt alla inre luft- och sjögränser 8935/20
126 Belgien Belgien
2020-03-20 2020-06-14 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-20 kl. 15.00 2020-03-30 kl. 15.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6942/20
2020-03-30 kl. 15.00 2020-04-19 kl. 15.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7080/20
2020-04-19 kl. 15.00 2020-05-08 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7411/20
2020-05-09 kl. 00.00 2020-05-19 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7708/20
2020-05-20 kl. 00.00 2020-06-08 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7708/20
2020-06-09 kl. 00.00 2020-06-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8619/20
125 Finland Finland
2020-03-19 2021-07-25 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-19 kl. 00.00 2020-04-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6906/20
2020-04-14 kl. 00.00 2020-05-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7230/20
2020-05-14 kl. 00.00 2020-06-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7831/20
2020-06-15 kl. 00.00 2020-07-12 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen och Norge 8842/20
2020-07-13 kl. 00.00 2020-07-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien 9570/20
2020-07-27 kl. 00.00 2020-08-09 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike 9894/20
2020-08-10 kl. 00.00 2020-08-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Österrike 10148/20
2020-08-24 kl. 00.00 2020-09-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Estland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Slovakien och Ungern 10179/20
2020-09-19 kl. 00.00 2020-09-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Estland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Polen, Slovakien, Sverige och Tyskland 10744/20
2020-09-28 kl. 00.00 2020-10-04 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Lettland, Liechtenstein, Litauen och Polen 11161/20
2020-10-05 kl. 00.00 2020-10-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Lettland och Liechtenstein 11426/20
2020-10-12 kl. 00.00 2020-11-10 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 11670/20
2020-11-11 kl. 00.00 2020-11-22 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 12705/20
2020-11-23 kl. 00.00 2020-12-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 13164/20
2020-12-14 kl. 00.00 2021-01-10 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 13986/20
2021-01-11 kl. 00.00 2021-01-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5127/21
2021-01-27 kl. 00.00 2021-02-10 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5598/21
2021-02-11 kl. 00.00 2021-02-21 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 5598/21
2021-02-22 kl. 00.00 2021-03-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 6325/21
2021-03-19 kl. 00.00 2021-03-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 7012/21
2021-04-01 kl. 00.00 2021-04-25 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 7564/21
2021-04-26 kl. 00.00 2021-05-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 8114/21
2021-05-24 kl. 00.00 2021-06-06 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island 8993/21
2021-06-07 kl. 00.00 2021-06-20 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island och Malta 9477/21
2021-06-21 kl. 00.00 2021-06-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island, Malta, Polen och Ungern 10007/21
2021-07-01 kl. 00.00 2021-07-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island, Italien, Liechtenstein, Malta, Polen, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 10322/21
2021-07-12 kl. 00.00 2021-07-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island, Italien, Litauen, Malta, Polen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 10675/21
2021-07-19 kl. 00.00 2021-07-25 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Island, Italien, Litauen, Polen, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 10897/21
124 Spanien Spanien
2020-03-17 2020-06-30 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-17 kl. 00.00 2020-03-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre landgränser 6868/20
2020-03-27 kl. 00.00 2020-04-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre landgränser 7054/20
2020-04-12 kl. 00.00 2020-04-25 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre landgränser 7300/20
2020-04-26 kl. 00.00 2020-05-09 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre landgränser 7640/20
2020-05-10 kl. 00.00 2020-05-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre landgränser 7905/20
2020-05-15 kl. 00.00 2020-05-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 7970/20
2020-05-24 kl. 00.00 2020-06-06 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8216/20
2020-06-07 kl. 00.00 2020-06-20 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8678/20
2020-06-21 kl. 00.00 2020-06-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Portugal 9042/20
123 Estland Estland
2020-03-17 2020-06-16 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-17 kl. 00.00 2020-03-26 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6860/20
2020-03-27 kl. 00.00 2020-04-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7025/20
2020-04-16 kl. 00.00 2020-05-01 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7350/20
2020-05-02 kl. 00.00 2020-05-17 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7605/20
2020-05-18 kl. 00.00 2020-06-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 8056/20
122 Portugal Portugal
2020-03-16 2020-06-30 Hot mot folkhälsan Alla gränser mot Spanien
2020-03-16 kl. 23.00 2020-03-26 kl. 23.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 6896/20
2020-03-26 kl. 23.00 2020-04-15 kl. 23.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 7067/20
2020-04-15 kl. 23.00 2020-05-05 kl. 23.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 7321/20
2020-05-05 kl. 23.00 2020-05-15 kl. 23.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 7747/20
2020-05-15 kl. 23.00 2020-06-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 8032/20
2020-06-16 kl. 00.00 2020-06-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Spanien 8841/20
121 Norge Norge
2020-03-16 2021-10-08 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-16 kl. 08.00 2020-03-26 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6850/20
2020-03-26 kl. 08.00 2020-04-15 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7013/20
2020-04-15 kl. 08.00 2020-05-05 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7285/20
2020-05-05 kl. 08.00 2020-05-16 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7679/20
2020-05-16 kl. 08.00 2020-08-14 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7285/20
2020-08-14 kl. 08.00 2020-09-13 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 10138/20
2020-09-13 kl. 08.00 2020-10-13 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 10790/20
2020-10-13 kl. 08.00 2020-11-12 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 11818/20
2020-11-12 kl. 08.00 2021-02-10 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 12784/20
2021-02-10 kl. 08.00 2021-03-12 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 5998/21
2021-03-12 kl. 08.00 2021-04-11 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6972/21
2021-04-11 kl. 08.00 2021-05-11 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7660/21
2021-05-11 kl. 08.00 2021-09-08 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 8461/21
2021-09-08 kl. 08.00 2021-10-08 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 11695/21
120 Tyskland Tyskland
2020-03-16 2020-06-21 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-16 kl. 08.00 2020-03-26 kl. 08.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Danmark, Frankrike, Luxemburg, Schweiz, Österrike 6851/20
2020-03-19 kl. 00.00 2020-03-28 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla luft- och sjögränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Österrike 6851/20
2020-03-26 kl. 00.00 2020-04-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Österrike 7033/20
2020-04-15 kl. 00.00 2020-05-04 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Österrike 7340/20
2020-05-05 kl. 00.00 2020-05-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Österrike 7736/20
2020-05-16 kl. 00.00 2020-06-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla gränser mot Danmark, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Österrike 8055/20
2020-06-15 kl. 00.00 2020-06-21 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Luftgränsen mot Spanien 8867/20
119 Polen Polen
2020-03-15 2020-06-12 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-15 kl. 00.00 2020-03-24 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6844/20
2020-03-25 kl. 00.00 2020-04-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6949/20
2020-04-14 kl. 00.00 2020-05-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7290/20
2020-05-04 kl. 00.00 2020-05-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7571/20
2020-05-14 kl. 00.00 2020-06-12 kl. 09.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7963/20
2020-06-12 kl. 09.00 2020-06-12 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Litauen 8822/20
118 Litauen Litauen
2020-03-14 2020-09-14 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-14 kl. 18.00 2020-03-24 kl. 18.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6848/20
2020-03-24 kl. 18.00 2020-04-13 kl. 18.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7003/20
2020-04-13 kl. 18.00 2020-04-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7304/20
2020-04-28 kl. 00.00 2020-05-14 kl. 18.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7572/20
2020-05-14 kl. 18.00 2020-05-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7784/20
2020-06-01 kl. 00.00 2020-06-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Polen samt alla inre luft- och sjögränser 8469/20
2020-06-12 kl. 00.00 2020-06-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 8814/20
2020-06-17 kl. 00.00 2020-07-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 8814/20
2020-07-17 kl. 00.00 2020-08-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 9624/20
2020-08-16 kl. 00.00 2020-09-14 kl. 18.00 Covid-19-pandemin Alla inre luft- och sjögränser 10139/20
117 Danmark Danmark
2020-03-14 2021-10-24 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-14 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6846/20
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7272/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 11833/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-10-24 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 12874/21
116 Tjeckien Tjeckien
2020-03-14 2020-06-30 Hot mot folkhälsan Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike
2020-03-14 kl. 00.00 2020-03-18 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike 6790/20
2020-03-18 kl. 00.00 2020-04-04 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike 6790/20
2020-04-05 kl. 00.00 2020-04-24 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike 7185/20
2020-04-25 kl. 00.00 2020-05-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike 7514/20
2020-05-15 kl. 00.00 2020-06-05 kl. 12.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränserna mot Tyskland och Österrike 7752/20
2020-06-05 kl. 12.00 2020-06-13 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser 8633/20
2020-06-14 kl. 00.00 2020-06-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser 8633/20
115 Schweiz Schweiz
2020-03-13 2020-06-15 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser utom mot Liechtenstein
2020-03-13 kl. 00.00 2020-03-22 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Italien 6845/20
2020-03-16 kl. 00.00 2020-03-25 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Frankrike, Tyskland och Österrike 6845/20
2020-03-18 kl. 00.00 2020-03-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla luftgränser mot Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike 6845/20
2020-03-23 kl. 00.00 2020-04-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Italien 6950/20
2020-03-25 kl. 00.00 2020-04-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser utom mot Liechtenstein 6950/20
2020-03-26 kl. 00.00 2020-04-14 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Frankrike, Tyskland och Österrike 6950/20
2020-03-28 kl. 00.00 2020-04-16 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla luftgränser mot Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike 6950/20
2020-04-04 kl. 00.00 2020-04-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser utom mot Liechtenstein 7173/20
2020-04-12 kl. 00.00 2020-05-01 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Liechtenstein 7283/20
2020-05-02 kl. 00.00 2020-05-12 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Liechtenstein 7723/20
2020-05-13 kl. 00.00 2020-06-08 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Liechtenstein 7723/20
2020-06-09 kl. 00.00 2020-06-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser utom mot Liechtenstein 8651/20
114 Ungern Ungern
2020-03-12 2020-06-30 Hot mot folkhälsan Alla inre gränser
2020-03-12 kl. 00.00 2020-03-21 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Slovenien och Österrike 6788/20
2020-03-22 kl. 00.00 2020-04-10 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 6926/20
2020-04-11 kl. 00.00 2020-04-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7288/20
2020-05-01 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7639/20
2020-05-12 kl. 00.00 2020-06-05 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre gränser 7943/20
2020-06-06 kl. 00.00 2020-06-08 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser samt landgränsen mot Slovenien 8771/20
2020-06-09 kl. 00.00 2020-06-30 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Alla inre luftgränser 9287/20
113 Österrike Österrike
2020-03-11 2020-06-15 Hot mot folkhälsan Alla inre landgränser
2020-03-11 kl. 00.00 2020-03-20 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Italien 6784/1/20
2020-03-14 kl. 00.00 2020-03-23 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Liechtenstein och Schweiz 6784/20
2020-03-18 kl. 00.00 2020-04-07 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Italien, Liechtenstein, Schweiz och Tyskland 6914/20
2020-04-08 kl. 00.00 2020-04-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Italien, Liechtenstein, Schweiz och Tyskland 7189/20
2020-04-10 kl. 00.00 2020-04-27 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Slovakien och Tjeckien 7301/20
2020-04-28 kl. 00.00 2020-05-07 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland 7569/20
2020-05-08 kl. 00.00 2020-05-31 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland 7753/20
2020-06-01 kl. 00.00 2020-06-03 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränserna mot Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland 8617/20
2020-06-04 kl. 00.00 2020-06-15 kl. 24.00 Covid-19-pandemin Landgränsen mot Italien 8398/20
112 Spanien Spanien
2019-11-28 2019-12-13 Högnivåmöte Alla inre luft- och sjögränser samt landgränsen mot Frankrike
2019-11-28 kl. 00.00 2019-12-13 kl. 24.00 FN:s klimatkonferens COP25 Alla inre luft- och sjögränser samt landgränsen mot Frankrike 14571/19
111 Polen Polen
2019-02-10 2019-02-16 Högnivåmöte Alla inre gränser
2019-02-10 kl. 00.00 2019-02-16 kl. 24.00 Ministerkonferens för fred och säkerhet i Mellanöstern Alla inre gränser 6271/19
110 Polen Polen
2018-11-22 2018-12-16 Högnivåmöte Alla inre gränser
2018-11-22 kl. 00.00 2018-12-16 kl. 24.00 FN:s klimatkonferens COP24 Alla inre gränser 13661/18
109 Österrike Österrike
2018-09-17 2018-09-21 Högnivåmöte Salzburgs flygplats samt delar av landgränserna mot Italien och Tyskland
2018-09-17 kl. 00.00 2018-09-21 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska rådet Salzburgs flygplats samt delar av landgränserna mot Italien och Tyskland 9957/18
108 Finland Finland
2018-07-13 2018-07-17 Högnivåmöte Alla inre gränser
2018-07-13 kl. 12.00 2018-07-17 kl. 12.00 Möte mellan USA:s president och Rysslands president Alla inre gränser 10916/18
107 Österrike Österrike
2018-07-09 2018-07-13 Högnivåmöte Innsbrucks flygplats samt delar av landgränserna mot Italien och Tyskland
2018-07-09 kl. 00.00 2018-07-13 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska unionens råd Innsbrucks flygplats samt delar av landgränserna mot Italien och Tyskland 9957/18
106 Sverige Sverige
2017-11-12 2017-11-19 Högnivåmöte Göteborg-Landvetter flygplats och Svinesundsbron
2017-11-12 kl. 00.00 2017-11-19 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska rådet Göteborg-Landvetter flygplats och Svinesundsbron 14407/17
105 Norge Norge
2017-08-26 2017-09-25 Sportevenemang eller annan tillställning Bergens flygplats
2017-08-26 kl. 00.00 2017-09-25 kl. 24.00 Världsmästerskapen i landsvägscykling Bergens flygplats 11734/17
104 Tyskland Tyskland
2017-06-12 2017-07-11 Högnivåmöte Alla inre gränser
2017-06-12 kl. 00.00 2017-07-11 kl. 24.00 G20-möte Alla inre gränser 10186/17
103 Italien Italien
2017-05-10 2017-05-30 Högnivåmöte Alla inre gränser
2017-05-10 kl. 00.00 2017-05-30 kl. 24.00 G7-möte Alla inre gränser 8182/17
102 Portugal Portugal
2017-05-10 2017-05-13 Högnivåmöte Alla inre gränser
2017-05-10 kl. 00.00 2017-05-13 kl. 24.00 Besök av påven Alla inre gränser 7967/17
101 Sverige Sverige
2017-04-07 2017-04-14 Terrorism Alla inre gränser
2017-04-07 kl. 20.00 2017-04-14 kl. 24.00 Terrordådet i Stockholm 2017 Alla inre gränser 8319/17
100 Malta Malta
2017-01-21 2017-02-09 Högnivåmöte Alla inre gränser
2017-01-21 kl. 00.00 2017-02-09 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser 5206/17
99 Frankrike Frankrike
2016-07-27 2023-04-30 Migration eller relaterad orsak, terrorism Alla inre gränser
2016-07-27 kl. 00.00 2017-01-26 kl. 24.00 Attentatet i Nice 2016 Alla inre gränser 11514/16
2017-01-27 kl. 00.00 2017-07-15 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 5055/17
2017-07-16 kl. 00.00 2017-10-31 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 10365/17
2017-11-01 kl. 00.00 2018-04-30 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 12933/17
2018-05-01 kl. 00.00 2018-10-31 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 7718/18
2018-11-01 kl. 00.00 2019-04-30 kl. 24.00 Terrorhot, högnivåmöten Alla inre gränser 12811/19
2019-05-01 kl. 00.00 2019-10-31 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 8221/19
2019-11-01 kl. 00.00 2020-04-30 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 12867/19
2020-05-01 kl. 00.00 2020-10-31 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 7138/1/20
2020-11-01 kl. 00.00 2021-04-30 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 11479/20
2021-05-01 kl. 00.00 2021-10-31 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 7600/21
2021-11-01 kl. 00.00 2022-04-30 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 12472/21
2022-05-01 kl. 00.00 2022-10-31 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 7975/22
2022-11-01 kl. 00.00 2023-04-30 kl. 24.00 Terrorhot, situationen vid de yttre gränserna Alla inre gränser 13398/22
98 Polen Polen
2016-07-04 2016-08-02 Högnivåmöte Alla inre gränser
2016-07-04 kl. 00.00 2016-08-02 kl. 24.00 Nato-möte, besök av påven Alla inre gränser 9991/16
97 Frankrike Frankrike
2016-05-27 2016-07-26 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2016-05-27 kl. 00.00 2016-07-26 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2016, Tour de France 2016 Alla inre gränser 9506/16
96 Belgien Belgien
2016-02-23 2016-04-22 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike
2016-02-23 kl. 00.00 2016-03-03 kl. 24.00 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike 6490/16
2016-03-04 kl. 00.00 2016-03-23 kl. 24.00 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike 6490/16
2016-03-24 kl. 00.00 2016-04-12 kl. 24.00 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike 7351/16
2016-04-13 kl. 00.00 2016-04-22 kl. 24.00 Rivning av tältläger i Calais, Frankrike Landgränsen mellan Västflandern och Frankrike 7873/16
95 Danmark Danmark
2016-01-04 2023-05-11 Migration eller relaterad orsak, terrorism Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland
2016-01-04 kl. 12.00 2016-01-14 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 5021/16
2016-01-14 kl. 12.00 2016-02-03 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 5247/16
2016-02-03 kl. 12.00 2016-02-23 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 5786/16
2016-02-23 kl. 12.00 2016-03-04 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 6440/16
2016-03-04 kl. 12.00 2016-04-03 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 6754/16
2016-04-03 kl. 12.00 2016-05-03 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 7499/16
2016-05-03 kl. 12.00 2016-06-02 kl. 12.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 8571/16
2016-06-02 kl. 12.00 2016-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 9792/16
2016-11-12 kl. 00.00 2017-02-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 14876/16
2017-02-12 kl. 00.00 2017-05-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 6366/17
2017-05-12 kl. 00.00 2017-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 9512/17
2017-11-12 kl. 00.00 2018-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 13141/17
2018-05-12 kl. 00.00 2018-11-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 8023/18
2018-11-12 kl. 00.00 2019-05-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 13106/18
2019-05-12 kl. 00.00 2019-11-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränsen mot Tyskland 8598/19
2019-11-12 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet från Sverige Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 13009/19
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 7272/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser 11833/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-10-24 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser 7835/21
2021-10-25 kl. 00.00 2021-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 12874/21
2021-11-12 kl. 00.00 2022-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 12874/21
2022-05-12 kl. 00.00 2022-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 8228/22
2022-11-12 kl. 00.00 2023-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, organiserad brottslighet Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser och landgränserna mot Sverige och Tyskland 13939/22
94 Frankrike Frankrike
2015-12-14 2016-05-26 Terrorism Alla inre gränser
2015-12-14 kl. 00.00 2016-02-26 kl. 24.00 Terrordåden i Paris i november 2015 Alla inre gränser 15181/15
2016-02-27 kl. 00.00 2016-03-27 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 5981/16
2016-03-28 kl. 00.00 2016-04-26 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 7360/1/16
2016-04-27 kl. 00.00 2016-05-26 kl. 24.00 Terrorhot Alla inre gränser 8217/16
93 Norge Norge
2015-11-26 2023-05-11 Migration eller relaterad orsak, terrorism Färjeförbindelser inom Schengenområdet
2015-11-26 kl. 08.00 2016-12-06 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 14633/15
2015-12-07 kl. 08.00 2015-12-26 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 14996/15
2015-12-26 kl. 08.00 2016-01-15 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 15497/15
2016-01-15 kl. 08.00 2016-02-14 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 5295/16
2016-02-14 kl. 08.00 2016-03-15 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 6043/16
2016-03-15 kl. 08.00 2016-04-13 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 7122/16
2016-04-13 kl. 08.00 2016-05-12 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 7948/16
2016-05-12 kl. 08.00 2016-06-11 kl. 08.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på inre färjeförbindelser 8827/16
2016-06-11 kl. 08.00 2016-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 10135/16
2016-11-12 kl. 00.00 2017-02-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 14386/16
2017-02-12 kl. 00.00 2017-05-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 6257/17
2017-05-11 kl. 00.00 2017-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 9382/17
2017-11-12 kl. 00.00 2018-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 13205/17
2018-05-12 kl. 00.00 2018-11-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 7950/18
2018-11-12 kl. 00.00 2019-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 13142/18
2019-05-12 kl. 00.00 2019-11-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Alla inre gränser med fokus på färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 8628/19
2019-11-12 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 13065/19
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 7285/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 12565/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 7945/21
2021-11-12 kl. 00.00 2022-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser till Danmark, Sverige och Tyskland 12843/21
2022-05-12 kl. 00.00 2022-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration Färjeförbindelser inom Schengenområdet 8133/22
2022-11-12 kl. 00.00 2023-05-11 kl. 24.00 Rysslands invasion av Ukraina 2022 Färjeförbindelser inom Schengenområdet 13676/22
92 Frankrike Frankrike
2015-11-13 2015-12-13 Högnivåmöte Alla inre land- och luftgränser
2015-11-13 kl. 00.00 2015-12-13 kl. 24.00 FN:s klimatkonferens COP21 Alla inre land- och luftgränser 13171/15
91 Sverige Sverige
2015-11-12 2023-05-11 Migration eller relaterad orsak, terrorism Alla inre gränser kan komma att omfattas
2015-11-12 kl. 12.00 2015-11-21 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 14047/15
2015-11-22 kl. 00.00 2015-12-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 14383/15
2015-12-12 kl. 00.00 2015-12-20 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 15253/15
2015-12-21 kl. 00.00 2016-01-09 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 15456/15
2016-01-10 kl. 00.00 2016-02-08 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 5103/16
2016-02-08 kl. 00.00 2016-03-09 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 5914/16
2016-03-10 kl. 00.00 2016-04-08 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 6886/16
2016-04-09 kl. 00.00 2016-05-08 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 7716/16
2016-05-09 kl. 00.00 2016-06-07 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 8667/16
2016-06-08 kl. 00.00 2016-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 9865/16
2016-11-12 kl. 00.00 2017-02-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 14680/16
2017-02-12 kl. 00.00 2017-05-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 6258/17
2017-05-12 kl. 00.00 2017-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 9379/17
2017-11-12 kl. 00.00 2018-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 13203/17
2018-05-12 kl. 00.00 2018-07-01 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Hamnar i syd och väst samt Öresundsförbindelsen 8662/18
2018-07-02 kl. 00.00 2018-11-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser 11433/18
2018-11-12 kl. 00.00 2019-02-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser 14076/18
2019-02-12 kl. 00.00 2019-05-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser 6312/19
2019-05-12 kl. 00.00 2019-11-11 kl. 24.00 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet Alla inre gränser kan komma att omfattas 9185/19
2019-11-12 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 13704/19
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 7273/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 11719/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 7645/21
2021-11-12 kl. 00.00 2022-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 12808/21
2022-05-12 kl. 00.00 2022-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 8097/22
2022-11-12 kl. 00.00 2023-05-11 kl. 24.00 Olaglig invandring, brister vid de yttre gränserna Alla inre gränser kan komma att omfattas 13593/22
90 Malta Malta
2015-11-09 2015-12-31 Högnivåmöte samt terrorism Alla inre gränser
2015-11-09 kl. 00.00 2015-11-29 kl. 24.00 Samväldets årliga regeringschefsmöte, terrorhot Alla inre gränser 14269/15
2015-11-30 kl. 00.00 2015-12-31 kl. 24.00 Samväldets årliga regeringschefsmöte, terrorhot Alla inre gränser 14731/15
89 Ungern Ungern
2015-10-17 2015-10-26 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Slovenien
2015-10-17 kl. 00.00 2015-10-26 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Slovenien
88 Slovenien Slovenien
2015-09-17 2015-10-16 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Ungern
2015-09-17 kl. 00.00 2015-09-26 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Ungern 12111/15
2015-09-27 kl. 00.00 2015-10-16 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Ungern 12418/15
87 Österrike Österrike
2015-09-16 2023-05-11 Migration eller relaterad orsak, terrorism Landgränserna mot Slovenien och Ungern
2015-09-16 kl. 00.00 2015-09-25 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern 12110/15
2015-09-26 kl. 00.00 2015-10-15 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern 12435/15
2015-10-16 kl. 00.00 2015-11-04 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern 13127/15
2015-11-05 kl. 00.00 2015-11-15 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovakien, Slovenien och Ungern 13726/15
2015-11-16 kl. 00.00 2016-02-15 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovenien och Ungern 14211/15
2016-02-16 kl. 00.00 2016-03-15 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovenien och Ungern 6071/16
2016-03-16 kl. 00.00 2016-05-15 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränserna mot Italien, Slovenien och Ungern 7136/16
2016-05-16 kl. 00.00 2016-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränserna mot Slovenien och Ungern 8947/1/16
2016-11-12 kl. 00.00 2017-02-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränserna mot Slovenien och Ungern 14879/16
2017-02-12 kl. 00.00 2017-05-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränserna mot Slovenien och Ungern 6252/17
2017-05-12 kl. 00.00 2017-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränserna mot Slovenien och Ungern 9147/17
2017-11-12 kl. 00.00 2018-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränserna mot Slovenien och Ungern 13207/17
2018-05-12 kl. 00.00 2018-11-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränserna mot Slovenien och Ungern 7832/18
2018-11-12 kl. 00.00 2019-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränserna mot Slovenien och Ungern 13049/18
2019-05-12 kl. 00.00 2019-11-11 kl. 24.00 Migration, säkerhetssituationen i Europa Landgränserna mot Slovenien och Ungern 8518/19
2019-11-12 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 13018/19
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 7392/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 11881/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-11-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 7785/21
2021-11-12 kl. 00.00 2022-05-11 kl. 24.00 Terrorhot, migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 12907/21
2022-05-12 kl. 00.00 2022-11-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 8274/22
2022-11-12 kl. 00.00 2023-05-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränserna mot Slovenien och Ungern 13679/22
86 Tyskland Tyskland
2015-09-13 2023-05-11 Migration eller relaterad orsak Landgränsen mot Österrike
2015-09-13 kl. 00.00 2015-09-22 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 11986/15
2015-09-23 kl. 00.00 2015-10-12 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 12984/15
2015-10-13 kl. 00.00 2015-11-01 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 12985/15
2015-11-02 kl. 00.00 2015-11-12 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 13569/15
2015-11-13 kl. 00.00 2016-02-12 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 13569/15
2016-02-13 kl. 00.00 2016-05-12 kl. 24.00 Flyktingkrisen Alla inre gränser med fokus på landgränsen mot Österrike 6048/16
2016-05-13 kl. 00.00 2016-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike 8930/16
2016-11-12 kl. 00.00 2017-02-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike 14880/16
2017-02-12 kl. 00.00 2017-05-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike 6255/17
2017-05-12 kl. 00.00 2017-11-11 kl. 24.00 Flyktingkrisen Landgränsen mot Österrike 9145/17
2017-11-12 kl. 00.00 2018-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike och flyg från Grekland 13142/17
2018-05-12 kl. 00.00 2018-11-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike 7944/18
2018-11-12 kl. 00.00 2019-05-11 kl. 24.00 Säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike 13155/18
2019-05-12 kl. 00.00 2019-11-11 kl. 24.00 Migration, säkerhetssituationen i Europa Landgränsen mot Österrike 8680/19
2019-11-12 kl. 00.00 2020-05-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 13007/19
2020-05-12 kl. 00.00 2020-11-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 7340/20
2020-11-12 kl. 00.00 2021-05-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 11997/20
2021-05-12 kl. 00.00 2021-11-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 7860/21
2021-11-12 kl. 00.00 2022-05-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 12919/21
2022-05-12 kl. 00.00 2022-11-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 8481/22
2022-11-12 kl. 00.00 2023-05-11 kl. 24.00 Migration, situationen vid de yttre gränserna Landgränsen mot Österrike 13902/22
85 Tyskland Tyskland
2015-05-26 2015-06-15 Högnivåmöte Alla inre gränser
2015-05-26 kl. 00.00 2015-06-15 kl. 24.00 G7-möte Alla inre gränser 8323/15
84 Estland Estland
2014-08-31 2014-09-03 Högnivåmöte Alla inre gränser
2014-08-31 kl. 14.00 2014-09-03 kl. 24.00 Besök av USA:s president Alla inre gränser 12668/14
83 Norge Norge
2014-07-24 2014-07-31 Terrorism Alla inre gränser
2014-07-24 kl. 00.00 2014-07-31 kl. 18.00 Terrorhot Alla inre gränser 12354/14
82 Belgien Belgien
2014-06-01 2014-06-06 Högnivåmöte Alla inre gränser
2014-06-01 kl. 00.00 2014-06-06 kl. 24.00 G7-möte Alla inre gränser 9737/14
81 Nederländerna Nederländerna
2014-03-14 2014-03-28 Högnivåmöte Alla gränser mot Belgien och Tyskland
2014-03-14 kl. 00.00 2014-03-28 kl. 24.00 2014 års möte om kärnvapensäkerhet Alla gränser mot Belgien och Tyskland 6289/1/14
80 Polen Polen
2013-11-08 2013-11-23 Högnivåmöte Alla inre gränser
2013-11-08 kl. 00.00 2013-11-23 kl. 24.00 Möten inom UNFCCC Alla inre gränser 15287/13
79 Norge Norge
2012-12-03 2012-12-12 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2012-12-03 kl. 00.00 2012-12-12 kl. 24.00 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser 17147/1/12
78 Polen Polen
2012-06-04 2012-07-01 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2012-06-04 kl. 00.00 2012-07-01 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2012 Alla inre gränser 9686/12
77 Spanien Spanien
2012-04-28 2012-05-04 Högnivåmöte Alla inre gränser
2012-04-28 kl. 00.00 2012-05-04 kl. 24.00 ECB-direktionens möte i Barcelona Alla inre gränser 9068/12
76 Frankrike Frankrike
2011-10-24 2011-11-05 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Italien
2011-10-24 kl. 00.00 2011-11-05 kl. 24.00 G20-möte Delar av landgränsen mot Italien 15227/11
75 Sverige Sverige
2011-07-22 2011-07-23 Terrorism Alla inre gränser
2011-07-22 kl. 23.00 2011-07-23 kl. 09.00 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser 13292/11
74 Norge Norge
2011-07-22 2011-07-25 Terrorism Alla inre gränser
2011-07-22 kl. 17.23 2011-07-25 kl. 17.00 Terrorattentaten i Norge 2011 Alla inre gränser 13293/11
73 Österrike Österrike
2011-06-04 2011-06-09 Högnivåmöte Alla inre gränser
2011-06-04 kl. 00.00 2011-06-09 kl. 24.00 World Economic Forum Alla inre gränser 10388/11
72 Portugal Portugal
2010-11-16 2010-11-20 Högnivåmöte Alla inre gränser
2010-11-16 kl. 00.00 2010-11-20 kl. 24.00 Nato-möte Alla inre gränser 15846/10
71 Frankrike Frankrike
2010-05-28 2010-06-02 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Italien
2010-05-28 kl. 20.00 2010-06-02 kl. 20.00 Toppmöte mellan Frankrike och Afrika Delar av landgränsen mot Italien 8584/10
70 Lettland Lettland
2010-05-24 2010-06-01 Högnivåmöte Alla inre gränser
2010-05-24 kl. 09.00 2010-06-01 kl. 18.00 Nato-möte Alla inre gränser 9190/10
69 Estland Estland
2010-04-17 2010-04-23 Högnivåmöte Alla inre gränser
2010-04-17 kl. 21.00 2010-04-23 kl. 21.00 Nato-möte Alla inre gränser 8580/10
68 Malta Malta
2010-04-05 2010-04-18 Högnivåmöte Alla inre gränser
2010-04-05 kl. 00.00 2010-04-18 kl. 24.00 Besök av påven Alla inre gränser 7899/10
67 Danmark Danmark
2009-12-01 2009-12-18 Högnivåmöte Alla inre gränser
2009-12-01 kl. 00.00 2009-12-18 kl. 24.00 FN:s klimatkonferens COP15 Alla inre gränser 16280/09
66 Norge Norge
2009-11-26 2009-12-12 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2009-11-26 kl. 00.00 2009-12-12 kl. 24.00 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser 16911/09
65 Frankrike Frankrike
2009-09-26 2009-09-27 Demonstration eller annan typ av protest Delar av gränserna mot Spanien
2009-09-26 kl. 13.00 2009-09-27 kl. 20.00 50-årsjubileum för Eta Delar av gränserna mot Spanien 13979/09
64 Spanien Spanien
2009-09-26 2009-09-27 Demonstration eller annan typ av protest Delar av gränserna mot Frankrike
2009-09-26 kl. 00.00 2009-09-27 kl. 24.00 50-årsjubileum för Eta Delar av gränserna mot Frankrike 13913/09
63 Frankrike Frankrike
2009-09-19 2009-09-19 Demonstration eller annan typ av protest Delar av gränserna mot Spanien
2009-09-19 kl. 13.00 2009-09-19 kl. 20.00 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av gränserna mot Spanien 13613/09
62 Italien Italien
2009-06-28 2009-07-15 Högnivåmöte Alla inre gränser
2009-06-28 kl. 00.00 2009-07-15 kl. 24.00 G8-möte Alla inre gränser 11380/09
61 Frankrike Frankrike
2009-03-30 2009-04-05 Högnivåmöte Land- och luftgränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Tyskland
2009-03-30 kl. 00.00 2009-04-05 kl. 24.00 Nato-möte Land- och luftgränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Schweiz, Spanien och Tyskland 7501/09
60 Tyskland Tyskland
2009-03-20 2009-04-05 Högnivåmöte Alla inre gränser
2009-03-20 kl. 00.00 2009-04-05 kl. 24.00 Nato-möte Alla inre gränser 7725/09
59 Island Island
2009-03-05 2009-03-07 Organiserad brottslighet Keflavíks flygplats
2009-03-05 kl. 00.00 2009-03-07 kl. 24.00 Besök av Hells Angels Keflavíks flygplats 7421/09
58 Finland Finland
2008-11-24 2008-12-05 Högnivåmöte Alla inre gränser med fokus på vissa flygplatser och hamnar
2008-11-24 kl. 00.00 2008-12-05 kl. 24.00 OSSE-möte Alla inre gränser med fokus på Helsingfors-Vanda flygplats samt hamnar i Helsingfors och Åbo 5227/09
57 Frankrike Frankrike
2008-09-27 2008-09-27 Demonstration eller annan typ av protest Delar av landgränsen mot Spanien
2008-09-27 kl. 08.00 2008-09-27 kl. 20.00 Demonstration av Batasuna i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien 13603/08
56 Österrike Österrike
2008-06-02 2008-07-01 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2008-06-02 kl. 00.00 2008-07-01 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2008 Alla inre gränser 10172/08
55 Island Island
2007-11-02 2007-11-03 Organiserad brottslighet Keflavíks flygplats
2007-11-02 kl. 10.05 2007-11-03 kl. 22.50 Besök av Hells Angels Keflavíks flygplats 5140/08
54 Tyskland Tyskland
2007-05-25 2007-06-09 Högnivåmöte Alla inre gränser
2007-05-25 kl. 00.00 2007-06-09 kl. 24.00 G8-möte Alla inre gränser 10992/08
53 Frankrike Frankrike
2007-02-12 2007-02-16 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Italien
2007-02-12 kl. 20.00 2007-02-16 kl. 20.00 Toppmöte mellan Frankrike och Afrika Delar av landgränsen mot Italien 6084/07
52 Finland Finland
2006-11-13 2006-11-29 Högnivåmöte Alla inre gränser med fokus på vissa flygplatser och hamnar
2006-11-13 kl. 00.00 2006-11-29 kl. 24.00 Euromed-möte Alla inre gränser med fokus på Helsingfors-Vanda flygplats, Åbo flygplats och Tammerfors-Birkala flygplats samt hamnar i Helsingfors, Åbo och Hangö 15332/06
51 Frankrike Frankrike
2006-10-21 2006-10-21 Demonstration eller annan typ av protest Delar av landgränsen mot Spanien
2006-10-21 kl. 08.00 2006-10-21 kl. 20.00 Demonstration i Bayonne Delar av landgränsen mot Spanien 14285/06
50 Finland Finland
2006‑10‑09 2006‑10‑21 Högnivåmöte Alla inre gränser
2006‑10‑09 kl. 00.00 2006‑10‑21 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska rådet Alla inre gränser 13837/06
49 Finland Finland
2006‑08-25 2006‑09-12 Högnivåmöte Alla inre gränser
2006‑08-25 kl. 00.00 2006‑09-12 kl. 24.00 ASEM-möte Alla inre gränser 12349/06
48 Tyskland Tyskland
2006-06-01 2006-07-10 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2006-06-01 kl. 00.00 2006-07-10 kl. 24.00 Världsmästerskapet i fotboll 2006 Alla inre gränser 8543/06
47 Frankrike Frankrike
2006-05-09 2006-05-12 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Italien
2006-05-09 kl. 20.00 2006-05-12 kl. 20.00 Konferens för inrikesministrar Delar av landgränsen mot Italien 9119/06
46 Spanien Spanien
2006-02-25 2006-02-25 Demonstration eller annan typ av protest Delar av landgränsen mot Frankrike
2006-02-25 kl. 10.00 2006-02-25 kl. 22.00 Demonstration av Batasuna i Cibourne Delar av landgränsen mot Frankrike 6825/06
45 Spanien Spanien
2005-11-25 2005-11-28 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Frankrike
2005-11-25 kl. 00.00 2005-11-28 kl. 24.00 Euromed-möte Delar av landgränsen mot Frankrike 14823/05
44 Finland Finland
2005-07-24 2005-08-14 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2005-07-24 kl. 00.00 2005-08-14 kl. 24.00 Världsmästerskapen i friidrott 2005 Alla inre gränser 11431/05
43 Frankrike Frankrike
2005-07-09 2006-02-28 Terrorism Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland
2005-07-09 kl. 08.00 2005-08-08 kl. 24.00 Bombdåden i London 2005 Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 11098/05
2005-08-09 kl. 00.00 2005-09-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 11909/05
2005-09-09 kl. 00.00 2005-10-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 12052/05
2005-10-09 kl. 00.00 2005-11-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 13124/05
2005-11-09 kl. 00.00 2005-12-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 14139/05
2005-12-09 kl. 00.00 2006-01-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 15239/05
2006-01-09 kl. 00.00 2006-02-08 kl. 24.00 Terrorhot Alla gränser mot Italien, Spanien och Tyskland 5148/06
2006-02-09 kl. 00.00 2006-02-28 kl. 24.00 Terrorhot, Olympiska vinterspelen 2006 Alla gränser mot Italien 6055/06
42 Frankrike Frankrike
2005-02-07 2005-02-10 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Italien
2005-02-07 kl. 08.00 2005-02-10 kl. 20.00 Nato-möte Delar av landgränsen mot Italien 6185/05
41 Frankrike Frankrike
2005-02-05 2005-02-05 Demonstration eller annan typ av protest Alla gränser mot Spanien
2005-02-05 kl. 11.00 2005-02-05 kl. 20.00 Demonstration av Batasuna i Bayonne Alla gränser mot Spanien 6185/05
40 Frankrike Frankrike
2004-06-01 2004-06-08 Sportevenemang eller annan tillställning Landgränserna mot Italien, Spanien och Tyskland
2004-06-01 kl. 00.00 2004-06-08 kl. 24.00 60-årsdagen av landstigningen i Normandie Landgränserna mot Italien, Spanien och Tyskland 10071/04
39 Portugal Portugal
2004-05-26 2004-07-04 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2004-05-26 kl. 00.00 2004-07-04 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2004 Alla inre gränser 9804/04
38 Spanien Spanien
2004-05-15 2004-05-24 Högnivåmöte Alla inre gränser
2004-05-15 kl. 00.00 2004-05-24 kl. 24.00 Kungligt bröllop Alla inre gränser 9181/04
37 Spanien Spanien
2003-12-20 2004-01-07 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser i Lleida
2003-12-20 kl. 00.00 2004-01-07 kl. 24.00 Julfirande Alla inre gränser i Lleida 16286/03
36 Spanien Spanien
2003-05-28 2003-06-04 Högnivåmöte Madrid-Barajas flygplats samt delar av landgränsen mot Frankrike
2003-05-28 kl. 00.15 2003-06-04 kl. 23.30 Nato-möte Madrid-Barajas flygplats samt delar av landgränsen mot Frankrike 9932/03
35 Frankrike Frankrike
2003-05-22 2003-06-03 Högnivåmöte Alla gränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Spanien och Tyskland
2003-05-22 kl. 00.00 2003-06-03 kl. 24.00 G8-möte Alla gränser mot Belgien, Italien, Luxemburg, Spanien och Tyskland 9537/03
34 Spanien Spanien
2002-12-20 2003-01-07 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser i Lleida
2002-12-20 kl. 00.00 2003-01-07 kl. 24.00 Julfirande Alla inre gränser i Lleida 15901/02
33 Danmark Danmark
2002-12-06 2002-12-14 Högnivåmöte Alla inre gränser
2002-12-06 kl. 00.00 2002-12-14 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte i Köpenhamn Alla inre gränser 14766/02
32 Sverige Sverige
2002-12-06 2002-12-14 Högnivåmöte Alla inre gränser i Skåne
2002-12-06 kl. 00.00 2002-12-14 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte i Köpenhamn Alla inre gränser i Skåne 15376/02
31 Spanien Spanien
2002-11-01 2002-11-10 Högnivåmöte Alla gränser mot Italien
2002-11-01 kl. 00.30 2002-11-10 kl. 23.30 European Social Forum Alla gränser mot Italien 13664/02
30 Italien Italien
2002-11-01 2002-11-10 Högnivåmöte Alla inre gränser
2002-11-01 kl. 00.00 2002-11-10 kl. 24.00 European Social Forum Alla inre gränser 13470/02
29 Frankrike Frankrike
2002-10-19 2002-10-19 Demonstration eller annan typ av protest Landgränsen mot Spanien
2002-10-19 kl. 00.00 2002-10-19 kl. 24.00 Demonstration av Batasuna i Bayonne Landgränsen mot Spanien 13333/02
28 Österrike Österrike
2002-09-09 2002-09-17 Högnivåmöte Salzburgs flygplats samt alla gränser mot Italien och Tyskland
2002-09-09 kl. 00.00 2002-09-17 kl. 24.00 European Economic Summit Salzburgs flygplats samt alla gränser mot Italien och Tyskland 11720/02
27 Norge Norge
2002-06-15 2002-06-27 Högnivåmöte Alla inre gränser i sydöstra Norge
2002-06-15 kl. 00.00 2002-06-27 kl. 24.00 Världsbankens möte i Oslo Alla inre gränser i sydöstra Norge 10057/02
26 Spanien Spanien
2002-06-14 2002-06-22 Högnivåmöte Landgränserna mot Frankrike och Portugal samt Madrid-Barajas flygplats, Sevillas flygplats och Málagas flygplats
2002-06-14 kl. 00.15 2002-06-22 kl. 23.30 Europeiska rådets toppmöte i Sevilla, andra högnivåmöten Landgränserna mot Frankrike och Portugal samt Madrid-Barajas flygplats, Sevillas flygplats och Málagas flygplats 10080/02
25 Island Island
2002-06-07 2002-06-16 Högnivåmöte Keflavíks flygplats
2002-06-07 kl. 20.00 2002-06-16 kl. 24.00 Besök av Kinas president Keflavíks flygplats 9800/02
24 Island Island
2002-05-07 2002-05-16 Högnivåmöte Keflavíks flygplats
2002-05-07 kl. 00.00 2002-05-16 kl. 12.00 Nato-möte Keflavíks flygplats 8662/02
23 Spanien Spanien
2002-03-21 2002-03-23 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Frankrike
2002-03-21 kl. 00.00 2002-03-23 kl. 24.00 Informellt möte i Europeiska unionens råd Delar av landgränsen mot Frankrike 7315/02
22 Spanien Spanien
2002-03-09 2002-03-17 Högnivåmöte Vissa inre gränser i Katalonien
2002-03-09 kl. 00.00 2002-03-17 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte i Barcelona Barcelona-El Prats flygplats samt vissa andra gränsövergångsställen i Katalonien 6945/02
21 Österrike Österrike
2002-03-07 2002-03-13 Högnivåmöte Alla gränser mot Italien och Tyskland samt diverse flygplatser
2002-03-07 kl. 00.00 2002-03-13 kl. 12.00 Besök av Irans president Alla gränser mot Italien och Tyskland samt diverse flygplatser 6894/02
20 Island Island
2002-02-01 2002-02-01 Internationell brottslighet Keflavíks flygplats
2002-02-01 kl. 00.00 2002-02-01 kl. 24.00 Internationell brottslighet Keflavíks flygplats 5999/02
19 Spanien Spanien
2002-01-30 2002-02-03 Högnivåmöte Vissa inre gränser i Katalonien
2002-01-30 kl. 00.00 2002-02-03 kl. 24.00 Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd Barcelona-El Prats flygplats samt vissa andra gränsövergångsställen i Katalonien 5747/02
18 Spanien Spanien
2001-12-20 2002-01-07 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser i Lleida
2001-12-20 kl. 00.00 2002-01-07 kl. 24.00 Julfirande Alla inre gränser i Lleida 15513/01
17 Norge Norge
2001-12-05 2001-12-12 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser
2001-12-05 kl. 00.00 2001-12-12 kl. 24.00 Utdelningen av Nobels fredspris Alla inre gränser 15001/01
16 Luxemburg Luxemburg
2001-12-03 2002-02-01 Internationell brottslighet Alla gränser mot Belgien, Frankrike och Tyskland
2001-12-03 kl. 00.00 2002-02-01 kl. 24.00 Attacker mot värdetransporter Alla gränser mot Belgien, Frankrike och Tyskland 14921/01
15 Italien Italien
2001-07-14 2001-07-21 Högnivåmöte Alla inre gränser
2001-07-14 kl. 00.00 2001-07-21 kl. 24.00 G8-möte Alla inre gränser 10830/01
14 Österrike Österrike
2001-06-25 2001-07-03 Högnivåmöte Salzburgs flygplats samt alla gränser mot Italien och Tyskland
2001-06-25 kl. 00.00 2001-07-03 kl. 24.00 European Economic Summit Salzburgs flygplats samt alla gränser mot Italien och Tyskland 10110/01
13 Sverige Sverige
2001-06-15 2001-06-16 Högnivåmöte Färjetrafik från Fredrikshavn
2001-06-15 kl. 17.00 2001-06-16 kl. 12.00 Europeiska rådets toppmöte i Göteborg 2001 Färjetrafik från Fredrikshavn 10114/01
12 Belgien Belgien
2000-12-26 2001-01-09 Migration eller relaterad orsak Alla inre gränser
2000-12-26 kl. 00.00 2001-01-09 kl. 24.00 Risk för oväntad tillströmning av asylsökande Alla inre gränser 14943/00
11 Spanien Spanien
2000-12-20 2001-01-07 Sportevenemang eller annan tillställning Alla inre gränser i Lleida
2000-12-20 kl. 00.00 2001-01-07 kl. 24.00 Julfirande Alla inre gränser i Lleida 14759/00
10 Frankrike Frankrike
2000-12-02 2000-12-10 Högnivåmöte Alla gränser mot Italien
2000-12-02 kl. 00.00 2000-12-10 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte Alla gränser mot Italien 14186/00
9 Luxemburg Luxemburg
2000-11-25 2000-11-29 Högnivåmöte Alla inre gränser
2000-11-25 kl. 00.00 2000-11-29 kl. 24.00 Besök av Spaniens premiärminister Alla inre gränser 13871/00
8 Spanien Spanien
2000-10-11 2000-10-14 Högnivåmöte Delar av landgränsen mot Frankrike
2000-10-11 kl. 00.00 2000-10-14 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte Alla landgränser mot Frankrike i Gipuzkoa och Navarra 12237/00
7 Frankrike Frankrike
2000-10-10 2000-10-14 Högnivåmöte Alla gränser mot Spanien
2000-10-10 kl. 00.00 2000-10-14 kl. 24.00 Europeiska rådets toppmöte Alla gränser mot Spanien 12236/00
6 Tyskland Tyskland
2000-07-07 2000-07-12 Högnivåmöte Alla gränser mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike
2000-07-07 kl. 00.00 2000-07-12 kl. 14.00 Besök av Irans president Alla gränser mot Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike 10168/00
5 Belgien Belgien
2000-06-01 2000-07-02 Sportevenemang eller annan tillställning Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg och Tyskland
2000-06-01 kl. 00.00 2000-07-02 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2000 Alla gränser mot Frankrike, Luxemburg och Tyskland 6829/00
4 Nederländerna Nederländerna
2000-06-01 2000-07-02 Sportevenemang eller annan tillställning Alla gränser mot Tyskland
2000-06-01 kl. 00.00 2000-07-02 kl. 24.00 Europamästerskapet i fotboll 2000 Alla gränser mot Tyskland 6829/00
3 Frankrike Frankrike
2000-03-11 2000-03-11 Demonstration eller annan typ av protest Landgränsen mot Spanien
2000-03-11 kl. 00.00 2000-03-11 kl. 24.00 Demonstration i Bayonne Landgränsen mot Spanien 6912/00
2 Belgien Belgien
2000-01-10 2000-01-31 Migration eller relaterad orsak Alla inre gränser
2000-01-10 kl. 00.00 2000-01-31 kl. 24.00 Risk för oväntad tillströmning av asylsökande Alla inre gränser 5381/00
1 Luxemburg Luxemburg
2000-01-10 2000-01-28 Migration eller relaterad orsak Alla inre gränser
2000-01-10 kl. 00.00 2000-01-28 kl. 24.00 Risk för oväntad tillströmning av asylsökande Alla inre gränser 5816/00

Tidslinje

Se även

Referenser

 1. ^ [a b c d e] ”Temporary Reintroduction of Border Control” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en. Läst 4 november 2022. 
 2. ^ ”Artikel 2.2 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 3. ^ ”Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om tillämpningsförfarandet för artikel 2.2 i konventionen (SCH/Com-ex (95) 20 rev 2)”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 133–134. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 4. ^ ”1998 Annual Report on the implementation of the Schengen Convention” (på engelska). Europeiska unionens råd. 5 november 1999. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10846-1999-REV-1/en/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 5. ^ ”Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar”. Europeiska unionens råd. 11 juli 2001. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10731-2001-REV-1/sv/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 6. ^ ”Slutsatser antagna av rådet (rättsliga och inrikes frågor)”. Europeiska unionens råd. 25 september 2001. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12156-2001-INIT/sv/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 7. ^ Thym, Daniel (2 juni 2002). ”The Schengen Law: A Challenge for Legal Accountability in the European Union” (på engelska). European Law Journal (Wiley) 8 (2): sid. 233–234. doi:10.1111/1468-0386.00151. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0386.00151. Läst 28 maj 2021. 
 8. ^ ”Kapitel II i avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 105, 13.4.2006, s. 12–13. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0562. 
 9. ^ ”Italy protests after France blocks trains in migrant spat” (på engelska). Deutsche Welle. 18 april 2011. https://www.dw.com/en/italy-protests-after-france-blocks-trains-in-migrant-spat/a-14996064. Läst 28 maj 2021. 
 10. ^ ”France and Italy seek accord on EU border row” (på engelska). Deutsche Welle. 26 april 2011. https://www.dw.com/en/france-and-italy-seek-accord-on-eu-border-row/a-15029502. Läst 28 maj 2021. 
 11. ^ ”France and Italy appeal to the EU for tougher border controls” (på engelska). Deutsche Welle. 26 april 2011. https://www.dw.com/en/france-and-italy-appeal-to-the-eu-for-tougher-border-controls/a-15031325. Läst 28 maj 2021. 
 12. ^ Votoupalová, Markéta (2019). ”The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen” (på engelska). New Perspectives. Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations (Institute of International Relations Prague) 27 (1): sid. 73–99. doi:10.1177/2336825X1902700104. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2336825X1902700104. Läst 28 maj 2021. 
 13. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter”. EUT L 295, 6.11.2013, s. 1–10. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1051. 
 14. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 1–52. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 15. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/894 av den 12 maj 2016 om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 151, 8.6.2016, s. 8–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0894. 
 16. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/1989 av den 11 november 2016 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 306, 15.11.2016, s. 13–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1989. 
 17. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/246 av den 7 februari 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 36, 11.2.2017, s. 59–61. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0246. 
 18. ^ [a b] ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/818 av den 11 maj 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för Schengenområdets övergripande funktionssätt”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 73–75. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818. 
 19. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/820 av den 12 maj 2017 om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 79–83. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0820. 
 20. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/1804 av den 3 oktober 2017 om genomförandet av bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna i Schengenområdet”. EUT L 259, 7.10.2017, s. 25–27. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1804. 
 21. ^ ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna”. Europeiska kommissionen. 27 september 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0571. Läst 28 maj 2021. 
 22. ^ ”Overview of the current legislative proposals under the Finnish Presidency” (på engelska). Europeiska unionens råd. 25 november 2019. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14522-2019-INIT/en/pdf. Läst 28 maj 2021. 
 23. ^ ”New rules for temporary border controls within the Schengen area” (på engelska). Europaparlamentet. 29 november 2018. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181120IPR19549/new-rules-for-temporary-border-controls-within-the-schengen-area. Läst 28 maj 2021. 
 24. ^ ”The impact of coronavirus on Schengen borders” (på engelska). Europaparlamentet. Mars 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf. Läst 28 maj 2021. 
 25. ^ ”Commission: Intra-EU health checks not 'border controls'” (på engelska). EUobserver. 13 mars 2020. https://euobserver.com/tickers/147729. Läst 28 maj 2021. 
 26. ^ ”Covid-19 bends the rules on border controls” (på engelska). Finnish Institute of International Affairs. 1 april 2020. https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2020/04/bp281_covid-19-and-schengen-acquis.pdf. Läst 28 maj 2021. 
 27. ^ [a b c] ”Artikel 25 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 25). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 28. ^ ”Artikel 32 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 29. ^ ”Punkt 61 i domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 mars 2019 i mål C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales mot Arib m.fl., ECLI:EU:C:2019:220”. Rättsfallssamling för Europeiska unionen. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0444. 
 30. ^ ”Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal”. Europeiska unionens råd. 4 november 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14348-2022-ADD-1/sv/pdf. Läst 13 december 2022. 
 31. ^ ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av kapitel III (gränskontroll) i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. Europeiska kommissionen. 13 oktober 2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0554. Läst 28 maj 2021. 
 32. ^ ”Artikel 26 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 26). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 33. ^ ”Kapitel II i avdelning III i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 25–31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 34. ^ ”Artikel 31 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 35. ^ ”Artikel 33 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 36. ^ ”Artikel 34 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 31). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 37. ^ ”Artikel 27 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 26–27). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 38. ^ ”Artikel 28 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 27–28). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 39. ^ ”Artikel 29 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 28–29). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 40. ^ ”Artikel 30 i konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016 (konsoliderad version: 2016R0399, 11.06.2019, s. 29–30). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0399-20190611. 
 41. ^ ”The Guardian is Absent” (på engelska). Verfassungsblog. 25 juni 2021. https://verfassungsblog.de/the-guardian-is-absent/. Läst 11 november 2022. 
 42. ^ ”EU parliament targets 'unlawful' border checks” (på engelska). EUobserver. 29 maj 2018. https://euobserver.com/justice/141920. Läst 28 maj 2021. 
 43. ^ ”MEPs Urge the Member States to Remove All Internal Border Controls” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 8 juli 2021. https://www.schengenvisainfo.com/news/meps-urge-the-member-states-to-remove-all-internal-border-controls/. Läst 9 juli 2021. 
 44. ^ ”Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt”. Europaparlamentet. 8 juli 2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_SV.pdf. Läst 9 juli 2021. 
 45. ^ ”Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 5 augusti 2020 – NW mot Landespolizeidirektion Steiermark (Mål C-368/20)”. EUT C 348, 19.10.2020, s. 7–8. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CN0368. 
 46. ^ ”Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 5 augusti 2020 – NW mot Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Mål C-369/20)”. EUT C 348, 19.10.2020, s. 8–9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CN0369. 
 47. ^ ”Vorarlberger bringt EU-Grenzkontrollen zu Fall” (på tyska). ORF. 2 maj 2022. https://vorarlberg.orf.at/stories/3154403/. Läst 20 maj 2022. 
 48. ^ ”Om det föreligger ett allvarligt hot mot en medlemsstats allmänna ordning eller inre säkerhet får denna medlemsstat återinföra gränskontroller vid sina gränser mot andra medlemsstater, dock inte för en längre period än totalt högst sex månader”. Europeiska unionens domstol. 26 april 2022. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220064sv.pdf. Läst 26 april 2022. 
 49. ^ ”Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 april 2022 i de förenade målen C‑368/20 och C‑369/20, NW mot Landespolizeidirektion Steiermark och Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, ECLI:EU:C:2022:298”. Rättsfallssamling för Europeiska unionen. EUR-Lex. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258262&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1298431. 
 50. ^ ”Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark – Österrike) – NW mot Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) (Förenade målen C-368/20 och C-369/20) (2022/C 237/08)”. EUT C 237, 20.6.2022, s. 7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0368. 
 51. ^ ”Reviving the Promise of Schengen” (på engelska). Verfassungsblog. 28 april 2022. https://verfassungsblog.de/reviving-the-promise-of-schengen/. Läst 11 november 2022. 
 52. ^ ”Schengen Restored” (på engelska). Verfassungsblog. 5 maj 2022. https://verfassungsblog.de/schengen-restored/. Läst 11 november 2022. 
 53. ^ ”EU-experter: De svenska gränskontrollerna är olagliga”. Dagens Nyheter. 8 augusti 2022. https://www.dn.se/sverige/eu-experter-de-svenska-granskontrollerna-ar-olagliga/. Läst 11 november 2022. 
 54. ^ ”Schengen states extend border checks, ignoring EU court” (på engelska). Deutsche Welle. 17 november 2022. https://www.dw.com/en/schengen-states-extend-border-checks-ignoring-eu-court/a-63747406. Läst 18 november 2022. 
 55. ^ ”Slovenian Ambassador to Austria Criticizes Decision to Extend Border Control” (på engelska). SchengenVisaInfo.com. 17 maj 2022. https://www.schengenvisainfo.com/news/slovenian-ambassador-to-austria-criticizes-decision-to-extend-border-control/. Läst 20 maj 2022. 
 56. ^ ”Slovenia unhappy about Austria extending border controls” (på engelska). EurActiv.com. 18 maj 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovenia-unhappy-about-austria-extending-border-controls/. Läst 20 maj 2022. 
 57. ^ ”Austria insists on police checks at Slovenian border” (på engelska). EurActiv.com. 7 juni 2022. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-insists-on-police-checks-at-slovenian-border/. Läst 8 juni 2022. 
 58. ^ ”Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Austrian internal borders in accordance with Articles 25 to 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)” (på engelska). Europeiska unionens råd. 16 maj 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8274-2022-ADD-1/x/pdf. Läst 20 maj 2022. 
 59. ^ ”Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Danish internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)” (på engelska). Europeiska unionens råd. 16 maj 2022. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8228-2022-ADD-1/en/pdf. Läst 20 maj 2022. 
 60. ^ ”Slovenia finds Austria’s border checks extension unjustified” (på engelska). The Slovenia Times. 8 november 2022. https://sloveniatimes.com/slovenia-finds-austrias-border-checks-extension-unjustified/. Läst 9 november 2022. 
 61. ^ ”Slovenia responds to Austria’s temporary reintroduction of border control at the Slovenian border” (på engelska). Sloveniens regering. 8 november 2022. https://www.gov.si/en/news/2022-11-08-slovenias-statement-regarding-the-extension-of-control-on-the-border-with-slovenia-by-the-republic-of-austria/. Läst 18 november 2022. 
 62. ^ Datumen för ännu ej avslutade inre gränskontroller kan komma att förlängas i enlighet med Schengenkodexens bestämmelser.
v  r
Schengensamarbetet
Schengenområdet1
Relaterade artiklar

1 Monaco, San Marino och Vatikanstaten har öppna gränser mot Schengenområdet. 2 Färöarna och Grönland omfattas ej, men har öppna gränser mot Schengenområdet genom den nordiska passunionen. 3 Områden utanför Europa omfattas ej. 4 Svalbard omfattas ej.

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.