Europeiska unionens publikationsbyrå

Europeiska unionens publikationsbyrå, eller enbart Publikationsbyrån,[1] är ett gemensamt förlag för Europeiska unionens institutioner. Publikationsbyrån ansvarar för att fastställa gemensamma redaktionella bestämmelser för unionens lagstiftning och andra rättsliga akter. Den ansvarar även för att distribuera Europeiska unionens officiella tidning, den enda publikation som varje vardag offentliggörs på unionens samtliga 24 officiella språk.

Trots sitt namn är Publikationsbyrån inte en byrå i rättslig mening, utan istället ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen. Till skillnad från stora delar av övriga kommissionen har Publikationsbyrån sitt säte i Luxemburg, och inte i Bryssel, Belgien. En förvaltningskommitté leder Publikationsbyråns verksamhet.

Publikationsbyrån inrättades i samband med upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) 1952 med namnet ”Europeiska kol- och stålunionens publikationsenhet”. De nuvarande bestämmelserna för Publikationsbyrån återfinns i ett beslut av Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén från 2009.[2][3]

Se även

Referenser

  1. ^ ”Kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: officiella namn”. Interinstitutionella publikationshandboken. Europeiska unionens publikationsbyrå. http://publications.europa.eu/code/sv/sv-390600.htm. 
  2. ^ ”Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (2009/496/EG, Euratom)”. EUT L 168, 30.6.2009, s. 41–47. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0496. 
  3. ^ ”Europaparlamentets, rådets, kommissionens, Europeiska unionens domstols, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut av den 29 juni 2012 om ändring av beslut 2009/496/EG, Euratom om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (2012/368/EU, Euratom)”. EUT L 179, 11.7.2012, s. 15–16. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0368. 

Externa länkar

  • Officiell webbplats
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.